OGO_Vygotsky-gr

School voor OGO

De school voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs hanteert een hedendaagse onderwijsvisie die schatplichtig is aan de leerpsychologie van Lev Vygotski. Zijn gedachtegoed wordt gezien als de basis van waaruit het Ontwikkelingsgericht Onderwijs is ontstaan en doorontwikkeld. Professor Bert van Oers heeft daartoe veel ontwikkelwerk en onderzoeksactiviteiten geëntameerd.
Vygotski verbond een leerlinggerichte pedagogiek met een activerende didactiek. Een centraal concept is daarbij de Zone van naaste ontwikkeling: het verschil tussen wat het kind zonder hulp kan en wat het met hulp kan. Kinderen leren in aansluiting op wat zij al weten, maar de omgeving moet wel nieuw of uitdagend zijn. Als kind een bepaalde cognitieve ontwikkeling heeft bereikt, kan het met hulp van met name een docent de kloof naar de zone van de naaste ontwikkeling dichten. De docent dient er daarbij voor te zorgen dat het kind gebruikmaakt van de ‘tools’ van het feitelijke cognitieve niveau.
Ontwikkelingen van een kind worden in scholen voor OGO niet ‘gemeten’ of vastgelegd aan de hand van tests en toetsen. Ook is de leeftijd niet de norm voor vaste ontwikkelingsstappen. Het onderwijs is erop gericht de kinderen te stimuleren zelf naar een hoger niveau te reiken; dat zegt iets over de ontwikkelingstappen die ze zetten. Er wordt gewerkt in heterogene groepen en de leergebieden worden onderzocht tijdens het werken aan grote en levensechte thema’s. De hele school wordt ‘apotheek’, het is méér dan nabootsen van de wereld in de school. Taalgebruik en taalonderwijs spelen tijdens de themaweken een prominente rol, zeker als het gaat om verwerken van leerprocessen en presentaties daarvan. Deze vorm van leren ligt dicht tegen de benadering van het authentiek leren aan. De cognitieve, sociale, emotionele, motorische, esthetische ontwikkeling speelt in alle activiteiten een rol. Het zijn geen geïsoleerde processen waarin je apart les kunt geven.