Vrije_ School_Rudolf_steiner

Vrijescholen (1923)

De eerste Vrijeschool in Nederland werd opgericht in 1923. Het vrijeschoolonderwijs is gebaseerd op de algemene menskunde van Rudolf Steiner (1861). In dit onderwijs vormen opvoeding en onderwijs een eenheid en de school wordt gezien als een omgeving waarin het kind wordt begeleid naar de volwassenheid. Het didactisch repertoire wordt in de vrijeschool gevormd door het besef dat het kind verschillende levensfasen doormaakt en die fasen vragen om verschil in aanpak. De eerste zevenjaarsperiode, waarin ook de kleutertijd valt, is gericht op de ontwikkeling van de zintuigen. In de volgende periode van zeven jaar staan de verbeelding en de ontwikkeling van het gevoelsleven centraal. Binnen een zevenjarige leeftijdsfase zijn kinderen niet gelijk en hebben ze ieder hun eigen geaardheid en ontwikkelingstempo.
In de kleutertijd wordt het onderwijs gericht op spel, ritme en beweging. In de groepen die daarop volgen is het onderwijs gericht op het beleven en leren kennen van de wereld in verhalen en door samen leerinhouden te onderzoeken.
Het leerstofaanbod in thema’s en activiteiten van de Vrijeschool is gebaseerd op leerpsychologische uitgangspunten en gaat ervan uit dat de inhoud in grote lijnen op een bepaalde leeftijd de ontwikkeling van het kind stimuleert. Daarbij worden werkvormen gezocht waarbij kinderen leren met hoofd, hart en handen zodat kinderen leren denken, voelen en willen en dat omzetten in doen. De inhoud wordt op aanwijzing van Steiner zodanig tot onderwijsontwerp gemaakt, dat wetenschap, kunst en religie voor kinderen levende principes van het bestaan zijn. (Religie betekent hier de verbondenheid met alles wat wel en niet zintuiglijk waarneembaar is.) Het leren gebeurt niet klassikaal, maar in klassenverband. Afgezien van groep 1 en 2 is de leeftijdsgroep homogeen. Het groepsproces wordt actief ingezet om tot individuele prestaties te komen en de verschillen in intellectuele vermogens leiden tot diversiteit. Gedurende drie of meer weken verdiepen kinderen zich elke morgen in hetzelfde thema of vakgebied. Diverse ontwikkelingen en vakinhouden zijn geïntegreerd. De middagen zijn bestemd voor kunstvakken, beweging, moderne vreemde talen, etc